Kotly.pl
Patronat:
Viessmann
Strona główna/ ABC Ogrzewania / Formalności

Program Czyste Powietrze + z przedpłatą inwestycji! Najważniejsze informacje

15 lipca 2022 r. ruszył nabór wniosków do programu Czyste Powietrze +. Zasadnicza różnica w stosunku do dotychczasowych wersji programu Czyste Powietrze polega na tym, że właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się o dotację na wymianę źródła ciepła oraz ocieplenie domu mogą liczyć na wypłatę części dofinansowania jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Uruchomienia dotacji z wyprzedzeniem pozwoli wymienić tzw. „kopciucha” oraz wykonać ocieplenie domu osobom mniej zamożnym, które nie mogły dotychczas rozpocząć inwestycji z własnych środków.

Na jaką dotacją można liczyć w programie Czyste Powietrze + ?

Program Czyste Powietrze + przewiduje dwa poziomy finansowania:

▪ poziom podwyższony – z maksymalną kwotą dotacji wynoszącą 47 tys. zł przewidziany jest dla wnioskodawców, których średniomiesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego wynosi:
– do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym
– do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

▪ poziom najwyższy – z maksymalną kwotą dotacji wynoszącą 79 tys. zł przewidziany jest dla wnioskodawców, których średniomiesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego wynosi:
– do 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym
– do 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Wypłata dotacji z programu Czyste Powietrze +

Z programu Czyste Powietrze + mogą skorzystać nowi beneficjenci składających wniosek o dofinansowanie. Aby skorzystać z możliwości wypłaty środków przed rozpoczęciem inwestycji należy przesłanie wraz z wnioskiem umowę zawartą z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac w budynku (wymiana pieca, prace dociepleniowe itp.). W ramach jednej inwestycji inwestor może podpisać umowy z trzema wykonawcami. Umowy te będzie można dostarczyć na etapie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca będzie miał 10 dni roboczych.

Po rozpatrzeniu wniosku (w ciągu 14 dni od jego złożenia) WFOŚiGW wypłaci wykonawcy zaliczkę w wysokości 50% maksymalnej kwoty dotacji przypadającej dla danego wykonawcy. Kwota ta zostanie przelana na jego konto w ciągu 2 tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem.

Po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia beneficjent składa końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę i protokół odbioru (który będzie dokumentował wykonanie całości prac) oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjenta. W ciągu 30 dni od daty złożenia końcowego wniosku zostanie wypłacone pozostałe 50% przyznanej kwoty dotacji.

Gdzie składać wniosek o dotacje z programu Czyste Powietrze + ?

Wnioski o dotację można składać za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD). Beneficjenci, którzy nie mają możliwości podpisania wniosku profilem zaufanym mogą wydrukować jego wersję elektroniczną, podpisać go ręcznie i przesłać pocztą do WFOŚiGW lub przekazać za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie.

Tagi
Czyste Powietrze + / czyste powietrze plus / dofinansowanie / dofinansowanie do ocieplenia domu / dofinansowanie do wymiany pieca / dotacja / program czyste powietrze / wniosek o dofinansowanie

Popularne