Kotly.pl
Patronat:
Viessmann
Strona główna/ ABC Ogrzewania / Dom energooszczędny

Obowiązki właściciela domu

Podstawowym aktem prawnym określającym obowiązki właściciela domu i osoby zarządzającej budynkiem, jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – z późniejszymi zmianami, oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej budynków. Nakładają one wymagania, z których każdy właściciel domu czy osoba nim zarządzająca powinna się wywiązywać, a dotyczą bezpieczeństwa użytkowania budynku (obiektu) i dbania o jego należyty stan techniczny.

Podstawowe obowiązki

Podstawowym obowiązkiem właściciela domu jest utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym, który umożliwia jego bezpieczne użytkowanie. Wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia przynajmniej raz w roku:
– kontroli stanu technicznego instalacji gazowej,
– przewodów kominowych (spalinowych, dymowych i wentylacyjnych).
Przynajmniej raz na pięć lat powinno się wykonać generalny przegląd stanu technicznego budynku i związanych z nim instalacji.

Obowiązki właściciela domu dotyczące instalacji

Dbanie o otoczenie domu również należy do obowiązków jego właściciela. Należą do nich, np.: uprzątnięcie śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń znajdujących się na chodnikach wokół posesji. Właściciel posesji odpowiada również cywilnoprawnie za szkody poniesione przez osoby trzecie na skutek zdarzeń spowodowanych nieuprzątnięciem terenu wokół domu. Na przykład szkody spowodowane urazami na skutek oblodzonego chodnika przy posesji, bądź spowodowane uderzeniem spadającego z dachu na głowę przechodnia sopla lodu. Za ich niedopełnienie grożą sankcje administracyjne i karne.

Wszelkie dokumenty związane z domem powinny być przechowywane. Kompletna dokumentacja budynku będzie potrzebna na wypadek kontroli nadzoru budowlanego i gdy chcemy wprowadzić zmiany w budynku. Będzie również potrzebna przy sprzedaży domu. Kompletna dokumentacja obejmuje: projekt domu, pozwolenie na budowę, dokumentację budowy, protokoły odbiorów, pozwolenie na użytkowanie i dokumenty z przeglądów okresowych.

Obowiązki właściciela domu a przepisy prawne

W Prawie budowlanym: stan na marzec 2020 r., możemy przeczytać między innymi:

Art. 5.

2. Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1

Art. 61.

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:

  1. utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2;

2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Art. 62.

1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli;

4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2;

4a) w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny znajdujący się w obiekcie budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki określone w art. 5 ust. 2.

Więcej: Prawo budowlane, stan prawny na marzec 2020r.: http://prawo-budowlane.org/

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów:

Tagi
Obowiązki właściciela domu / przeglądy w domu / właściciel domu

Popularne