Kotly.pl
Patronat:
Viessmann
Strona główna/ ABC Ogrzewania / Uzdatnianie wody

Jak zregenerować zmiękczacz wody?

Proces zmiękczania wody w różnych urządzeniach przebiega z reguły w ten sam sposób. Zmiękczacze wody różnią się natomiast sposobem regeneracji złoża jonowymiennego, czyli procesem niezbędnym do prawidłowego, wieloletniego funkcjonowania urządzenia. W jaki sposób następuje regeneracja złoża w różnych urządzeniach zmiękczających wodę?

Zmiękczacz wody skutecznie zmienia wodę twardą w miękką. Proces ten następuje na złożu jonowymiennym, w które wyposażone jest urządzenie. Gdy woda przepływa przez złoże zatrzymywane są kationy wapnia i magnezu odpowiedzialne za powstawanie osadów kamiennych. Są one zastępowane jonami sodu, które nie zmieniają smaku wody, a jedynie jej skład chemiczny. Woda zmiękczana jest na bieżąco, w momencie jej poboru – gdy odkręcimy kran najpierw przepływa przez zmiękczacz wody, i dopiero po zmiękczeniu przepływa instalacją do punktu poboru. Złoże jonowymienne z czasem traci jednak zdolność zmiękczania wody i wymaga regeneracji.

Na czym polega regeneracja złoża?

Regeneracja zmiękczacza wody polega na czyszczeniu złoża jonowymiennego. W tym celu przepłukuje się je solanką – jest to roztwór wody i soli tabletkowej. W czasie tej czynności zatrzymane przez złoże jony wapnia i magnezu są wypłukiwane, a złoże zostaje ponownie naładowane jonami sodu. Na szczęście ani roztworu, ani płukania nie musimy wykonywać ręcznie. W nowoczesnych zmiękczaczach wody proces regeneracji złoża uruchamia się automatycznie.
Do zadań użytkownika zmiękczacza należy jedynie uzupełnianie soli w zbiorniku solanki. Algorytm zmiękczacza oblicza poziom soli w zbiorniku i w niektórych zmiękczaczach sygnalizuje, kiedy należy soli dosypać. W wilgotnych pomieszczeniach zaleca się wypełniać zbiornik solanki maksymalnie w połowie i częściej go uzupełniać. Spowodowane jest to możliwością powstawania w tych pomieszczeniach tzw. złogów solnych. Tworzą się one nad powierzchnią wody i powodują, że woda nie mając kontaktu z solą nie rozpuszcza jej i w konsekwencji nie powstaje solanka. W pomieszczeniach o normalnej wilgotności, zbiornik solankowy może być wypełniony w całości.
Podczas normalnej eksploatacji urządzenia, zawór sterujący urządzenia dopuszcza określoną ilość wody do zbiornika solanki, aby wyprodukować roztwór solny, który później zostanie użyty jako środek regenerujący złoże. Jeżeli w zbiorniku zabraknie soli, złoże nie zregeneruje się i w konsekwencji urządzenie nie będzie uzdatniać wody. Warto więc co jakiś czas sprawdzać, czy zmiękczacz nie zasygnalizował konieczności uzupełnienia zbiornika.

Sterowanie regeneracją złoża

Jest różne w różnych zmiękczaczach – na rynku spotkać można urządzenia z czasowym sterowaniem regeneracją, sterowaniem objętościowym lub objętościowo-logicznym. W pierwszym przypadku regeneracja następuje w z góry określonych odstępach czasowych, niezależnie od faktycznej potrzeby przepłukiwania złoża. Jest to rozwiązanie najmniej ekonomiczne i praktyczne.
W drugiej opcji – objętościowej – regeneracja złoża następuje w zależności od rzeczywistego zużycia wody w domu, w momencie gdy jego zdolność do wymiany jonowymiennej jest na wyczerpaniu.
Do najbardziej zaawansowanych i ekonomicznych sposobów regeneracji zalicza się metodę objętościowo-logiczną. W tym przypadku regeneracja złoża nie następuje w momencie jego całkowitej utraty zdolności zmiękczania, lecz nieco wcześniej. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala zużywać jak najmniej soli, przy zachowaniu pełnej efektywności zmiękczania.

Popularne

Uzdatnianie wody Darmowe Webinarium
Dom energooszczędny Dom jako kompletny system