Kotly.pl
Patronat:
Viessmann
Strona główna/ ABC Ogrzewania / Uzdatnianie wody

Jak zregenerować zmiękczacz wody?

Proces zmiękczania wody w różnych urządzeniach przebiega z reguły w ten sam sposób. Zmiękczacze wody różnią się natomiast sposobem regeneracji złoża jonowymiennego, czyli procesem niezbędnym do prawidłowego, wieloletniego funkcjonowania urządzenia. W jaki sposób następuje regeneracja złoża w różnych urządzeniach zmiękczających wodę?

Zmiękczacz wody skutecznie zmienia wodę twardą w miękką. Proces ten następuje na złożu jonowymiennym, w które wyposażone jest urządzenie. Gdy woda przepływa przez złoże zatrzymywane są kationy wapnia i magnezu odpowiedzialne za powstawanie osadów kamiennych. Są one zastępowane jonami sodu, które nie zmieniają smaku wody, a jedynie jej skład chemiczny. Woda zmiękczana jest na bieżąco, w momencie jej poboru – gdy odkręcimy kran najpierw przepływa przez zmiękczacz wody, i dopiero po zmiękczeniu przepływa instalacją do punktu poboru. Złoże jonowymienne z czasem traci jednak zdolność zmiękczania wody i wymaga regeneracji.

Na czym polega regeneracja złoża?

Regeneracja zmiękczacza wody polega na czyszczeniu złoża jonowymiennego. W tym celu przepłukuje się je solanką – jest to roztwór wody i soli tabletkowej. W czasie tej czynności zatrzymane przez złoże jony wapnia i magnezu są wypłukiwane, a złoże zostaje ponownie naładowane jonami sodu. Na szczęście ani roztworu, ani płukania nie musimy wykonywać ręcznie. W nowoczesnych zmiękczaczach wody proces regeneracji złoża uruchamia się automatycznie.
Do zadań użytkownika zmiękczacza należy jedynie uzupełnianie soli w zbiorniku solanki. Algorytm zmiękczacza oblicza poziom soli w zbiorniku i w niektórych zmiękczaczach sygnalizuje, kiedy należy soli dosypać. W wilgotnych pomieszczeniach zaleca się wypełniać zbiornik solanki maksymalnie w połowie i częściej go uzupełniać. Spowodowane jest to możliwością powstawania w tych pomieszczeniach tzw. złogów solnych. Tworzą się one nad powierzchnią wody i powodują, że woda nie mając kontaktu z solą nie rozpuszcza jej i w konsekwencji nie powstaje solanka. W pomieszczeniach o normalnej wilgotności, zbiornik solankowy może być wypełniony w całości.
Podczas normalnej eksploatacji urządzenia, zawór sterujący urządzenia dopuszcza określoną ilość wody do zbiornika solanki, aby wyprodukować roztwór solny, który później zostanie użyty jako środek regenerujący złoże. Jeżeli w zbiorniku zabraknie soli, złoże nie zregeneruje się i w konsekwencji urządzenie nie będzie uzdatniać wody. Warto więc co jakiś czas sprawdzać, czy zmiękczacz nie zasygnalizował konieczności uzupełnienia zbiornika.

Sterowanie regeneracją złoża

Jest różne w różnych zmiękczaczach – na rynku spotkać można urządzenia z czasowym sterowaniem regeneracją, sterowaniem objętościowym lub objętościowo-logicznym. W pierwszym przypadku regeneracja następuje w z góry określonych odstępach czasowych, niezależnie od faktycznej potrzeby przepłukiwania złoża. Jest to rozwiązanie najmniej ekonomiczne i praktyczne.
W drugiej opcji – objętościowej – regeneracja złoża następuje w zależności od rzeczywistego zużycia wody w domu, w momencie gdy jego zdolność do wymiany jonowymiennej jest na wyczerpaniu.
Do najbardziej zaawansowanych i ekonomicznych sposobów regeneracji zalicza się metodę objętościowo-logiczną. W tym przypadku regeneracja złoża nie następuje w momencie jego całkowitej utraty zdolności zmiękczania, lecz nieco wcześniej. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala zużywać jak najmniej soli, przy zachowaniu pełnej efektywności zmiękczania.

Popularne

Uzdatnianie wody Co potrafi zmiękczacz wody?