Kotly.pl
Patronat:
Viessmann
Strona główna/ Informacje z rynku

Nowy system rozliczenia prosumentów od 1 kwietnia 2022 r.

2 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ostatecznie nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Podpisanie jej przez prezydenta będzie oznaczało, że od 1 kwietnia 2022 roku wejdą w życie nowe zasady rozliczania energii wyprodukowanej w mikroinstalacjach fotowoltaicznych.

Kogo dotyczy nowy system rozliczeń?

Dotychczasowi prosumenci oraz ci, którzy do 31 marca 2022 r. złożą wniosek do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) o przyłączenie mikroinstalacji do sieci, pozostaną w systemie opustów, z którego będą mogli korzystać przez 15 lat. Nowy system net-billingu, wprowadzony przez nowelizację, ustawy będzie dotyczyć nowych prosumentów, którzy złożą wniosek o przyłączenie do sieci po 31 marca 2022 r.

Na czym będzie polegać nowy system net-bilingu?

Sprzedawca energii będzie prowadził tzw. „depozyt prosumencki”, którego wartość będzie ustalana na koniec każdego miesiąca i przyporządkowywana do konta na kolejny miesiąc. Rozliczenie energii wprowadzonej do sieci przez prosumenta ma się odbywać według cen rynkowych. Środki na koncie prosumenta będą rozliczane przez 12 miesięcy od dnia ich przypisania do konta. Po upływie 12 miesięcy niewykorzystane środki będą zwracane prosumentowi, ale tylko w wysokości do 20% wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu, którego dotyczy zwrot nadpłaty. Pozostałe oszczędności będą umarzane. W przypadku energii pobranej przez prosumenta z sieci zapłaci on taką samą stawkę jak wszyscy odbiorcy zgodnie z taryfą swojego dostawcy, ze wszystkimi opłatami z tym związanymi.

Kiedy zacznie obowiązywać net-billing?

Każdy, kto złoży wniosek o przyłączenie mikroinstalacji od 1 kwietnia 2022 r. będzie mógł korzystać z systemu opustów jedynie do 30 czerwca 2022 roku. Od 1 lipca 2022 roku będzie obowiązywać net-billing, czyli rozliczenie według wartości energii wprowadzonej do sieci i pobranej z niej.

Prosument zbiorowy i wirtualny

Nowelizacja ustawy o OZE wprowadza dwie nowe definicje prosumenta: zbiorowy i wirtualny. Prosument zbiorowy to odbiorca końcowy, który wytwarza energię na własne potrzeby w mikroinstalacji lub małej instalacji przyłączonej do sieci dystrybucyjnej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielolokalowego.
Prosument wirtualny to odbiorca końcowy wytwarzający na własne potrzeby energię w instalacji OZE przyłączonej do sieci dystrybucyjnej w innym miejscu, niż miejsce do którego dostarczana jest energia elektryczna do tego odbiorcy.
Nowe zapisy zaczną obowiązywać prosumenta zbiorowego od 1 kwietnia 2022, natomiast prosumenta wirtualnego od 2 lipca 2024 roku.

 

źródło: wysokienapiecie.pl

Popularne