Kotly.pl
Patronat:
Viessmann
Strona główna/ ABC Ogrzewania / Dom energooszczędny / Pompy ciepła

Dofinansowanie do pomp ciepła z programu „Moje Ciepło” – najważniejsze informacje

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie do pomp ciepła w ramach programu „Moje Ciepło”. Nabór będzie odbywać się w trybie ciągłym do 31 grudnia 2022 lub do wyczerpania dedykowanej puli środków. Budżet na realizację celu programu wynosi do 600 000 000 zł.

Kto może skorzystać z programu „Moje Ciepło”?

▪ Beneficjentami programu są osoby fizyczne – właściciele bądź współwłaściciele nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych (wolnostojących, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej) o podwyższonym standardzie energetycznym.
W rozumieniu programu za nowy dom uważany będzie budynek, w przypadku którego w dniu ubiegania się o dofinansowanie nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie.

▪ Na dofinansowanie do zakupu i montażu pompy ciepła mogą ubiegać się również właściciele nowych jednorodzinnych budynków mieszkalnych, w przypadku których złożono już zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie, lecz nie nastąpiło to wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

▪ Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;

▪ Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – w przypadku różnicy w osobie Wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy należy załączyć stosowne oświadczenie.

Na jakie pompy ciepła można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniem mogą zostać objęte powietrzne, wodne i gruntowe pomp ciepła przeznaczone do:

▪ ogrzewania domu

▪ ogrzewania domu oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

Pompy ciepła pracujące tylko na potrzeby ogrzewania wody użytkowej zostały wykluczone z programu. Ponadto pompy ciepła muszą spełniać następujące wymagania:

▪ W przypadku powietrznych pomp ciepła typu powietrze/woda oraz gruntowych pomp ciepła typu grunt/woda lub woda/woda minimalna klasa efektywności energetycznej musi wynosić A++ dla temperatury zasilania 55°

▪ Pompy ciepła typu powietrze/powietrze w systemie centralnym dla całego budynku muszą posiadać klasę minimum A+ dla klimatu umiarkowanego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się również beneficjenci, którzy będą ogrzewać dom hybrydową pompą ciepła, pod warunkiem, że w zestawie hybrydowym pompa ciepła spełnia wymagania techniczne uwzględnione w programie (m.in.: klasa efektywności energetycznej), natomiast drugi element zestawu nie stanowi źródła ciepła zasilanego paliwem stałym.

Jaka jest wysokość dofinansowania z programu „Moje Ciepło”?

Wsparcie będzie udzielane w formie bezzwrotnej dotacji stanowiącej od 30 do 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wielkość dotacji nie będzie uzależniona od dochodów beneficjentów. Na zakup i montaż wybranej pompy ciepła będą oni mogli otrzymać od 7 do 21 tys. zł. Poziom dotacji będzie wyższy w przypadku osób fizycznych posiadających kartę dużej rodziny. Na najwyższe wsparcie będą mogli liczyć osoby składające wniosek o dofinansowanie do gruntowej pompy ciepła.

Jakie warunki musi spełniać dom?

Warunkiem otrzymania dotacji na pompę ciepła z programu „Moje Ciepło” jest podwyższony standard energetyczny budynku. Oznacza to, że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej może wynosić maksymalnie:

▪ 63 kWh/m2 w ciągu roku dla wniosków składanych w 2022 r.

▪ 55 kWh/m2 rocznie dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu „Moje Ciepło”.

Oznacza to, że dofinansowanie będzie przyznawane wyłącznie właścicielom nowych budynków, charakteryzujących się wysoką energooszczędnością.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o dofinansowanie do pomp ciepła można składać online na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/
Załączniki do wniosku to:

▪ pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy;

▪ zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie – jeśli dotyczy

▪ charakterystyka energetyczna budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej;

▪ protokół odbioru – załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego „Moje Ciepło”;

▪ faktura lub równorzędny dokument księgowy;

▪ potwierdzenie dokonania płatności;

▪ karta produktu i etykieta energetyczna zakupionej i zamontowanej pompy ciepła;

▪ oświadczenie o posiadaniu zgód: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli budynku – jeśli dotyczy

▪ skan Karty Dużej Rodziny (dwie strony) – jeśli dotyczy;

▪ pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie – jeśli dotyczy;

▪ oświadczenie dotyczące nabywcy wskazanego na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – jeśli dotyczy;

▪ inny dokument (m.in. niezbędna dokumentacja geologiczna dla gruntowej pompy ciepła) – jeśli dotyczy.

Instrukcja składania wniosków znajduję się pod adresem: https://www.mojecieplo.gov.pl/storage/Instrukcja_logowania_i_skladania_wnioskow_w_GWD_MC.pdf

Etapy rozpatrywania wniosków

1 –  rejestracja wniosku o dofinansowanie w systemach informatycznych NFOŚIGW – do 3 dni od daty wpływu wniosku wysłanego przez Wnioskodawcę w GWD;

2 – ocena wniosku wg kryteriów dostępu i jakościowych – do 60 dni od daty rejestracji wniosku;

3 – w przypadku wniosku niezgodnego z programem priorytetowym odrzucenie go z dalszego postępowania;

4- jeżeli to konieczne, wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących informacji lub dokumentów wymaganych na etapie oceny wg kryteriów dostępu lub jakościowych – czas na dokonanie uzupełnienia do 10 dni od dnia otrzymania wezwania przez Wnioskodawcę.

5 – ponowna ocena wniosku wg kryteriów dostępu i jakościowych – do 10 dni od daty uzupełnienia wymaganych informacji/dokumentów;

6 – kontrola prawidłowości wykonania oceny wniosków wg kryteriów dostępu i jakościowych – do 20 dni od dnia zakończenia oceny wg kryteriów dostępu i jakościowych;

7 – poinformowanie Wnioskodawcy o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku;

8 – umieszczenie wniosku na liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania;

9 – podjęcie przez Zarząd NFOŚiGW uchwały o dofinansowaniu inwestycji;

10 – zawiadomienie Wnioskodawcy o przyznaniu dotacji;

11 – zawarcie umowy o dofinansowaniu inwestycji.

Tagi
dofinansowanie / dofinansowanie do pomp ciepła / dotacje do pomp ciepła / Moje Ciepło / pompa ciepła / program Moje Cieplo

Popularne

Uzdatnianie wody Co potrafi zmiękczacz wody?