Kotly.pl
Patronat:
Viessmann
Strona główna/ ABC Ogrzewania / Dom energooszczędny

Budowa domu a nowe prawo budowlane

Nowe przepisy ustawy Prawo budowlane obowiązują wszystkich inwestorów od 28 czerwca 2015 r. Wprowadzone zmiany mają głównie na celu skrócenie procedur związanych z rozpoczęciem budowy i przyspieszenie procesu budowlanego. Zasadniczą zmianą, jaką wprowadza nowe prawo budowlane jest budowa domu bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Co tak naprawdę to oznacza?

Nowe prawo budowlane bez pozwolenia na budowę

Nowelizacja prawa budowlanego zakłada m.in. możliwość rozpoczęcia budowy bez pozwolenia. Dotyczy to budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granicę działki objętej inwestycją, a więc nie narusza granicy sąsiednich działek. Nowe prawo budowlane zakłada, że zamiast uzyskania pozwolenia na budowę inwestor będzie zobowiązany do zgłoszenia budowy z projektem budowlanym oraz dołączenia dokumentów wymaganych w trybie pozwolenia na budowę. Jeśli właściwy organ nie wniesie zastrzeżeń w ciągu 30 dni od zgłoszenia oznacza to zgodę na rozpoczęcie budowy. Do tej pory czas oczekiwania wynosił 60 dni, nowe przepisy pozwalają więc zaoszczędzić sporo czasu.
Z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę zwolnieni będą również inwestorzy, którzy dokonują przebudowy domów.
Zniesiony został również 7-dniowy termin zawiadomienia organu o planowym terminie rozpoczęcia budowy.

Co możemy budować bez pozwolenia?

Wniosku o wydanie pozwolenia na budowę nie trzeba składać m.in. w przypadku:
– budowy, przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania zmieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane (wymagany projekt),
– budowy wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m², jeśli łączna liczba takich obiektów na działce nie przekracza dwóch na każde 500 m² działki,
– budowy wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m², jeżeli liczba tych obiektów na działce nie przekracza jednego na każde 500 m² działki,
– budowy wiat o powierzchni zabudowy do 50 m², sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, jeśli łączna liczba tych wiat na działce nie przekracza dwóch na każde 1000 m² działki,
– budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m³ na dobę,
– budowy szamb pojemności do 10 m³,
– budowy tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszenia,
– budowy przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m²,
– budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m³, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
– przebudowy ww. obiektów,
– budowy przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych (gdy nie są wykonywane w trybie art. 29a Prawa budowlanego),
– budowy ogrodzeń wyższych niż 2,2 m,
– docieplenie budynków o wysokości powyżej 12 m, ale nie wyższych niż 25 m,
– remont obiektów wymagających pozwolenia na budowę.

Nowe prawo budowlane – mniej formalności dotyczących projektu

Nowelizacja prawa budowlanego zakłada również zniesienie obowiązku dołączania oświadczeń o: zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych. Zniesiony został również obowiązek dostarczenia oświadczenia zarządcy drogi o możliwości połączenia działki, na której będzie obiekt, z drogą publiczną.

Popularne