Nowe zasady rozliczania Prosumentów

1 lipca 2016 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o OZE, która zmienia kilka istotnych aspektów funkcjonowania i rozliczania obecnych małych instalacji fotowoltaicznych i tych, które dopiero zostaną wybudowane.

Jedna ze zmian dotyczy sposobu rozliczania samodzielnie wyprodukowanej energii elektrycznej odprowadzanej do publicznej sieci energetycznej.  W obecnie obowiązującej ustawie o OZE (o Odnawialnych Źródłach Energii), zlikwidowano taryfy gwarantowane, możliwość odsprzedawania prądu za 100% ceny hurtowej URE i net metering – wszystko to zostało zastąpione opustami.

Za nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej, której od razu nie wykorzystano w domu i została odprowadzona do sieci energetycznej, Prosumentowi przysługuje opust na tę ilość energii elektrycznej pobranej z sieci. Opust liczony jest od części zmiennych na rachunku (opłata za energię elektryczną i dystrybucję, ale bez opłat stałych).

Rozliczanie Prosumenta z zakładem energetycznym, wg nowej ustawy, realizowane jest w okresach rocznych. Opusy obowiązywać będą przez okres 15 lat od momentu rozpoczęcia produkcji energii (ale nie dłużej niż do 2035 roku). Wynoszą 80% dla instalacji o mocy do 10 kW i 70% dla instalacji o mocy do 40 kW.

Zobaczmy to na przykładzie:

  • zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym: 4000 kWh/rok,
  • instalacja fotowoltaiczna o mocy: 4 kWp,
  • opust na odbiór naszego prądu słonecznego z sieci energetycznej: 80%.

Koszt prądu – bez instalacji fotowoltaicznej:

Nowe zasady rozliczania Prosumentów

Z instalacją fotowoltaiczną (PV):

Nowe zasady rozliczania Prosumentów

Dodatkowa korzyść dla Prosumentów uwzględniona w ustawie, to między innymi:

  • zniesienie kary za niezłożenie przez Prosumentów kwartalnego sprawozdania o ilości wyprodukowanej energii elektrycznej, która wynosiła 1000 zł,
  • obowiązek bilansowania międzyfazowego energii produkowanej przez instalację fotowoltaiczną i w tym samym czasie pobieranej z sieci energetycznej; przyczyni się do zwiększenia bezpośredniego wykorzystania prądu słonecznego na własne potrzeby – co jest najbardziej korzystne finansowo dla Prosumenta.

Niekorzystne natomiast, szczególnie dla właścicieli przewymiarowanych instalacji (o zbyt dużej mocy zainstalowanej), jest brak możliwości rozliczenia nadwyżek energii po rocznym zbilansowaniu, tj. energii elektrycznej oddanej do sieci i pobranej z niej. Oznacza to, że jeśli w ciągu roku wprowadzimy do sieci więcej prądu niż z niej pobierzemy, różnica ta przepada – przechodzi na rzecz sprzedawcy prądu.

Podsumowując, nowa ustawa OZE promuje maksymalne wykorzystywanie prądu słonecznego na potrzeby mieszkańców – na własne potrzeby. Ministerstwo Energii wychodzi przy tym z założenia, że Prosumenci nie powinni sprzedawać nadwyżek wyprodukowanej energii elektrycznej. Tym samym, najbardziej opłacalna będzie budowa instalacji fotowoltaicznej dopasowanej do potrzeb danego gospodarstwa domowego i maksymalne wykorzystanie prądu słonecznego na własne potrzeby.

Publiczna sieć energetyczna staje się swego rodzaju magazynem energii o sprawności 80%, w którym nadwyżki wyprodukowanego i niewykorzystanego prądu solarnego są magazynowane i mogą być wykorzystane przez Prosumenta w późniejszym czasie.

Tagi