Słownik

Słownik pojęć związanych z ogrzewaniem.

Dyrektywa efektywności energetycznej ErP

Dyrektywa UE dotycząca efektywności energetycznej, w skrócie ErP (Energy-related-Products). Na jej podstawie określa się efektywność urządzeń i instalacji, np. grzewczych.
Efektywność danego urządzenia-instalacji grzewczej potwierdzana jest przez Etykietę efektywności energetycznej (w Polsce od 26.09.2015r.).

Wprowadzenie dyrektywy efektywności energetycznej ma na celu osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony środowiska przez zmniejszenie oddziaływania urządzeń grzewczych na środowisko, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i umożliwienie konsumentom dokonywania świadomych wyborów.


Energia końcowa (Ek)

Jest to ilość energii jaką należy dostarczyć do budynku, aby wyprodukować potrzebną ilość energii użytkowej. Czyli, jest to ilość energii, za którą właściciel domu będzie musiał zapłacić.


Energia pierwotna (Ep)

Określa potrzebną ilość energii (energia końcowa) oraz dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej potrzebne na dostarczenie do budynku wykorzystywanego nośnika energii, np. gazu, oleju, prądu. W ten sposób uwzględnia się szkodliwość ekologiczną danego rodzaju paliwa.


Energia użytkowa (Eu)

Jest to ilość energii jaką potrzebuje budynek do zapewnienia w nim: wymaganej temperatury w pomieszczeniach (do centralnego ogrzewania – c.o.), właściwej wentylacji oraz do ogrzewania wody użytkowej (c.w.u.).


Gruntowy wymiennik ciepła GWC/GPWC

Jest to skrót określający gruntowy wymiennik ciepła (GWC), lub gruntowy powietrzny wymiennik ciepła (GPWC).
Wymiennik umieszczony w gruncie, np. żwirowy, rurowy, pobiera od niego ciepło i ogrzewa wstępnie świeże powietrze dostarczane do budynku.
Jest to rozwiązanie stosunkowo często stosowane w instalacjach wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – zapewnia wstępne ogrzanie zimnego powietrza i zmniejszenie przez to ilość zużywanego prądu do jego ogrzewania np. zimą.
W okresie letnim powietrze przepływając przez wymiennik ochładza się – obniża się jego temperatura. Dostarczane następnie do pomieszczeń w budynku zapewnia ich chłodzenie.


Kilowatogodzina (kWh)

kWh (czyt. kilowatogodzina), Wh (watogodzina) – są to najczęściej stosowane jednostki energii cieplnej i elektrycznej. Wykorzystywane między innymi do określenia zużycia prądu, ilości dostarczonego ciepła w danym przedziale czasu, np. w ciągu godziny, doby, miesiąca, roku.


Kocioł kondensacyjny

Jest to kocioł, który maksymalnie wykorzystuje energię paliwa: gazu, oleju opałowego. Tym samym zużywa znacznie mniej paliwa niż tradycyjne kotły – niekondensacyjne. Najlepiej zobaczymy to porównując temperatury spalin. W kotle kondensacyjnym odprowadzane do atmosfery spaliny mają temperaturę ok. 35-50°C, w kotle niekondensacyjnym ok. 100°C.

Kocioł kondensacyjny odzyskuje dodatkową ilość ciepła ze spalin, zanim opuszczą one kocioł. Woda zawarta w spalinach skrapla się (kondensuje), czemu towarzyszy wydzielanie dodatkowej ilości ciepła, Które to ciepło wykorzystywane jest do ogrzewania domu.


Kolektor słoneczny

Kolektor słoneczny jest urządzeniem, które zamienia energię promieniowania słonecznego na ciepło. Ciepło solarne może być następnie wykorzystywane do ogrzewania wody użytkowej (c.w.u.), wspomagania centralnego ogrzewania domu (c.o.), do ogrzewania wody w basenie kąpielowym.


Panel fotowoltaiczny

Panel fotowoltaiczny (moduł fotowoltaiczny), jest urządzeniem, które zamienia energię promieniowania słonecznego bezpośrednio na energię elektryczną – na prąd.


Pompa ciepła

Pompa ciepła jest to maszyna-urządzenie cieplne, która „pompuje ciepło” – pobiera ciepło o niskiej temperaturze ze środowiska naturalnego (z gruntu, wody lub powietrza) i przy pomocy energii elektrycznej zamienia je na ciepło o wysokiej temperaturze – wykorzystywane do ogrzewania domu i wody użytkowej. Do ogrzewania wykorzystuje ok. 70% darmowego ciepła ze środowiska naturalnego, a w jedynie ok. 30% energię elektryczną.
Oprócz ogrzewania, pompa ciepła może również chłodzić pomieszczenia w domu podczas letnich upalnych dni.


Prosument

Prosumentem jest osoba, która jednocześnie produkuje i konsumuje (czyli zużywa) energię: producent + konsument = Prosument.
Prosumentem może zostać każdy, np. inwestując w instalację fotowoltaiczną.
Wyprodukowana w instalacji fotowoltaicznej darmowa energia elektryczna będzie wykorzystywana na własne potrzeby użytkowników-mieszkańców domu. A jeśli w danej chwili będzie jej za dużo, nasz prąd solarny możemy odsprzedać do publicznej sieci energetycznej.